Med resepekt för naturen

Målet med att skydda natur som reservat eller nationalpark är att långsiktigt värna och vårda särskilt värdefulla områden. Skyddet ska helt enkelt säkra möjligheten till fina naturupplevelser - idag och i framtiden.

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • Fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar
  • Skada vegetationen till exempel genom att gräva upp växter
  • Störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor eller gryt
  • Medföra okopplad hund eller katt
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats
  • Tälta annat än på anvisade platser
  • Angöra med båt annat än på anvisade platser
  • Utan Örebro kommuns tillstånd sätta upp skyltar, orienteringskontroller eller liknande anordningar, eller anlägga snitslade spår
  • Utan Örebro kommuns tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
  • Utan förvaltarens tillstånd flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå.