Med respekt för naturen 

Målet med att skydda natur som reservat eller nationalpark är att långsiktigt värna och vårda särskilt värdefulla områden. Skyddet ska helt enkelt säkra möjligheten till fina naturupplevelser - idag och i framtiden.

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • Medvetet störa djurlivet

  • Ta med okopplad hund eller annat lösgående djur

  • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller skada vegetationen genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar

  • Tälta annat än på anvisad plats och under längre tid än två dygn

  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning

  • På ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller liknande